ഈയിടെയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ

ലഹരിയും പിശാചും

അവൻ ഒരു എളിയ കുട്ടിയാണ് . പക്വതയുള്ള മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പെരുമാറുന്നത് . അവനെ …

കൂടുതൽ‍ വായിക്കൂ

മായലോകം

പ്രഭാതത്തിലെ മഴത്തുള്ളികൾ . ചേമ്പിലത്തുമ്പിലെ മുത്തുകണികകൾ . പറവകളുടെ നാദസ്വരം . സൂര്യ…

കൂടുതൽ‍ വായിക്കൂ

യുവത്വം

യുവത്വമേ   ഒരു   നിമിഷം .  സമയം   ഉണ്ടെങ്കിൽ   ഇതൊന്ന്   വായിക്കൂ ,  ചിന്തിക്കു .  ഇന്നത്…

കൂടുതൽ‍ വായിക്കൂ

ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം

ആവിഷ്കാര   സ്വാതന്ത്ര്യം   എന്ന്   പറയുന്നത്   തന്നെ   നമുക്ക്   എന്തൊക്കെ   ആവിഷ്ക്കരിക്…

കൂടുതൽ‍ വായിക്കൂ

അഞ്ചുതെങ്ങ് യുദ്ധം

ഇന്ത്യയിലെ   തന്നെ   ആദ്യത്തെ   സ്വാത്രന്ത്യ   സമരമായ   അഞ്ചുതെങ്ങ്   വിപ്ലവം   അഥവാ   ആറ…

കൂടുതൽ‍ വായിക്കൂ

ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഭക്തന് ഭഗവതി ദേവി സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കഥ . മുളളുവീട്ടിൽ …

കൂടുതൽ‍ വായിക്കൂ

ശാർക്കര ദേവി ക്ഷേത്രം

മനുഷ്യന്മാർ എത്രയൊക്കെ മാറി എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ എവിടയോക്കെയോ വളര…

കൂടുതൽ‍ വായിക്കൂ